Algemene Voorwaarden

Karina Fotografie
KvK 58662901

Versie Maart 2016

( .pdf versie )

Artikel 1. Definities


In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:


 1.     1. Offerte: alle aanbiedingen van fotograaf aan (rechts)personen waarmee beoogd wordt een overeenkomst aan te gaan.
 2.     2. Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht tussen Fotograaf en Opdrachtgever
 3.     3. Opdracht: de dienst of het product dat door de fotograaf geleverd zal worden.
 4.     4. Fotograaf: Karina Alvarenga Fotografie, KvK 58662901, tevens gebruiker van deze algemene voorwaarden en opdrachtnemer.
 5.     5. Opdrachtgever: de (rechts)persoon of personen waarmee fotograaf de overeenkomst gesloten heeft, tevens de aanvaarder van deze algemene voorwaarden.
 6.     6. Annuleren: beëindiging of ontbinding van de overeenkomst.
 7.     7. Schriftelijk: elektronische communicatie zoals e-mail, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat. De bewijslast betreffende ontvangst van elektronische communicatie ligt te allen tijde bij opdrachtgever.
 8.     8. Gebruik: verveelvoudigen en/of openbaar maken in de zin van de Auteurswet 1912
 9.     9. Aw: Auteurswet 1912

Artikel 2. Toepassing


 1.     1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen fotograaf en opdrachtgever, alsmede op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten.
 2.     2. Bepalingen of voorwaarden gesteld door opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in, deze algemene voorwaarden zijn voor fotograaf slechts bindend indien en voor zover deze door fotograaf uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 3. Aanbod


 1.     1. Fotograaf doet een aanbod in de vorm van een offerte of prijslijst.
 2.     2. Tenzij anders overeengekomen, verliest het aanbod haar geldigheid 30 dagen na de datum van verzending door de fotograaf.
 3.     3. Prijsopgaven in aanbiedingen en offertes kunnen wijzigingen ondergaan door (onvoorziene) verandering in de werkzaamheden of prijsstijging van de grondstoffen. Fotograaf zal opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

Artikel 4. Aanvaarding van de opdracht


 1.     1. Opdrachtgever dient het aanbod expliciet en schriftelijk te aanvaarden. Indien opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt, of althans die indruk wekt, dat fotograaf werk verricht in het kader van de overeenkomst, dan wordt het aanbod als aanvaard beschouwd.
 2.     2. Na aanvaarding kan de overeenkomst slechts met wederzijdse instemming worden gewijzigd. Fotograaf is in dat geval gerechtigd de voor de overeenkomst verschuldigde prijs aan te passen.
 3.     3. Indien voorafgaand aan het aanvaarden van de opdracht geen vergoeding is afgesproken, rekent fotograaf haar gebruikelijke vergoeding, of, indien hiervan geen sprake is, een vergoeding naar redelijkheid en billijkheid ter beoordeling van fotograaf.
 4.     4. Indien aannemelijk is dat fotograaf hogere kosten heeft gemaakt en/of meerwerk heeft verricht, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren zal fotograaf dit doorberekenen aan opdrachtgever.
 5.     5. Tenzij anders aangegeven zijn de door fotograaf genoemde bedragen inclusief BTW.


Artikel 5. Uitvoering van de opdracht


 1.     1. Fotograaf zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, in de stijl waarin fotograaf gebruikelijk werkt.
 2.     2. Fotograaf spant zich in naar beste kunnen te handelen in de omstandigheden tijdens de fotoshoot en/of reportage. Opdrachtgever verplicht zich de omstandigheden voor fotograaf zo gunstig mogelijk te maken en waar nodig maatregelen te treffen, waaronder, doch niet uitsluitend, het instrueren van aanwezigen.
 3.     3. Fotograaf levert de beelden af in de door haar gebruikelijk gehanteerde stijl, waarbij een globale beeldoptimalisatie wordt toegepast, naar het inzicht van fotograaf.
 4.     4. Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de opdracht mogelijk te maken.

Artikel 8. Levering

 1. Fotograaf hanteert, tenzij anders overeengekomen, slechts geschatte levertijden.
 2. Tenzij anders overeengekomen worden fotobestanden op digitale wijze, waaronder, maar niet uitsluitend, door middel van e-mail en/of cloud-diensten, door de fotograaf verzonden en zijn vanaf het moment van verzending voor risico van de Wederpartij.
 3. Indien geen levertijd is overeengekomen, wordt deze in redelijkheid door fotograaf vastgesteld

 

Artikel 10. Betalingsvoorwaarden

 1. Tenzij anders overeengekomen geldt voor de facturen van fotograaf een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum
 2. Voorafgaand aan de uitvoering van een opdracht kan fotograaf een aanbetaling van opdrachtgever verlangen. Na ontvangst van de betaling en schriftelijke bevestiging van fotograaf worden opdrachten waarbij een aanbetaling wordt verlangd definitief.
 3. Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, is over het openstaande factuurbedrag de wettelijke rente en incassokosten verschuldigd zonder nadere ingebrekestelling door fotograaf.

Artikel 11. Annulering en opschorting

 1. Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan kan de fotograaf, nadat opdrachtgever hiervan op de hoogte is gesteld, al haar werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever opschorten totdat het bedrag van de factuur is voldaan.
 2. Indien opdrachtgever niet tijdig de benodigde informatie voor de uitvoering van de opdracht verstrekt of verzuimt (tijdig) aanwezig te zijn, terwijl dit voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is, is fotograaf gerechtigd de overeenkomst op te schorten of te ontbinden.
 3. Opschorting, dan wel ontbinding van de overeenkomst geschiedt schriftelijk.
 4. Bij ontbinding van de overeenkomst door opdrachtgever brengt fotograaf 25% van de overeengekomen totaalprijs in rekening of een hoger bedrag indien dit gezien de inspanning van fotograaf redelijkerwijs gevraagd mag worden.
 5. Indien fotograaf door overmacht, waaronder mede verstaan ziekte of familieomstandigheden, niet in de gelegenheid is om de opdracht op de overeengekomen datum uit te voeren, wordt in overleg met de opdrachtgever een nieuwe datum voor uitvoer afgesproken, of, indien voorgaande niet mogelijk is, wordt getracht een vervangende fotograaf te vinden. In een uiterst geval ontbinden partijen de overeenkomst en wordt een eventuele aanbetaling teruggestort.

Artikel 12. Reclamaties

 1. Reclamaties over de uitvoering van de overeenkomst en/of bezwaren tegen een factuur dienen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 dagen na ontvangst van de factuur schriftelijk te worden voorgelegd aan de fotograaf.
 2. Reclamaties na de in lid 1 genoemde termijn worden niet meer in behandeling genomen.
 3. Ingediende reclamaties of bezwaren schorten de betalingsverplichting niet op.

Artikel 13. Auteursrecht

 1. Elke overeenkomst houdt mede de in dit artikel omschreven licentie in met betrekking tot het fotografisch werk van fotograaf, indien niet anders overeengekomen.
 2. Het auteursrecht alsmede andere rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de opdracht ontwikkelde werken berust bij fotograaf.
 3. Fotograaf houdt zich het recht voor de werken te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en publicaties, waaronder, doch niet uitsluitend, website en weblog, portfolio, advertenties, social media, tijdschriftartikelen, in drukwerk, beursmateriaal en demonstratie materiaal.
 4. Opdrachtgever is niet gerechtigd het werk te verveelvoudigen of openbaar te maken buiten de huiselijke kring, tenzij anders is overeengekomen.
 5. Opdrachtgever is nadrukkelijk niet gerechtigd de foto’s voor zakelijke of commerciële doeleinden, althans voor andere doeleinden buiten de huiselijke kring, te gebruiken of te verhandelen zonder voorafgaande toestemming van fotograaf.
 6. Opdrachtgever is, tenzij anders overeengekomen, niet bevoegd sublicenties te verlenen aan derden, noch haar eigen licentie over te dragen.
 7. Opdrachtgever dient schriftelijk toestemming te vragen voor het inzenden van een foto ten behoeve van wedstrijden en publicaties door derden.
 8. Opdrachtgever dient de persoonlijkheidsrechten van fotograaf, waaronder de verplichting tot naamsvermelding, zoals vermeld in artikel 25 Aw in acht te nemen.
 9. Digitaal of analoog bewerken of wijzigen van de geleverde werken is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van fotograaf.
 10. Elk gebruik van een werk van fotograaf dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van fotograaf.
 11. Bij inbreuk op de auteursrechten en/of persoonlijkheidsrechten van fotograaf, rekent fotograaf drie maal de gebruikelijke licentievergoeding voor een dergelijk geval, ter vergoeding van de geleden schade.
 12. Schadevergoeding geeft geen recht op verder gebruik van het werk van de fotograaf.

Artikel 14. Portretrecht

 1. Fotograaf behoudt zich het recht voor de werken te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en publicaties, waaronder, doch niet uitsluitend, websites, social media, portfolio, advertenties, tijdschriftartikelen, in drukwerk, beursmateriaal, tenzij anders overeengekomen.
 2. Fotograaf houdt zich het recht voor de werken te licentieren aan derden ter promotie.
 3. Bezwaar tegen openbaarmaking van portretten dient voorafgaand aan de overeenkomst bij fotograaf schriftelijk bekend gemaakt te worden.
 4. Afwijkende afspraken worden schriftelijk vastgelegd.

Artikel 15. Aansprakelijkheid

 1. Fotograaf is niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan bij opdrachtgever, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de fotograaf.
 2. Fotograaf is eveneens niet aansprakelijk voor de gevolgen van het verlies van de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens, als gevolg van diefstal of beschadiging van de gegevensdragers. Indien dit tot gevolg heeft dat de opdracht niet kan worden uitgevoerd, wordt de overeenkomst ontbonden.
 3. De aansprakelijkheid van fotograaf is te allen tijde beperkt tot de hoogte van de waarde van de overeenkomst.

Artikel 16. Wijzigingen van deze algemene voorwaarden

 1. Fotograaf houdt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen worden tijdig en schriftelijk door fotograaf aan opdrachtgever medegedeeld.
 3. Indien opdrachtgever een voorgestelde wijziging niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe algemene voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beëindigen tegen deze datum.

Artikel 17. Overige bepalingen

 1. Indien een bepaling uit de overeenkomst en/of de algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, blijven de overige bepalingen en de overeenkomst in stand.
 2. Op alle rechtsverhoudingen tussen fotograaf en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
Powered by SmugMug Owner Log In